Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych
zvierat Dobrá Voda

VEDÚCI ODDELENIA

CHARAKTERIZÁCIA ODDELENIA 

Začiatkom 50. rokov 20. storočia vznikla na podnet Dr. Seleckého z Chemického ústavu SAV, iniciatíva slovenských výskumníko na založenie inštitúcie, ktorá by produkovala zdravé a geneticky definované laboratórne zvieratá. Prvá chovná stanica na Slovensku bola vybudovaná v Dobrej Vode (okres Trnava), ako súčasť Výskumného ústavu farmácie a biochémie. Prvé kmene laboratórnych zvierat boli dovezené z Nemecka, Dánska a Švajčiarska. Neskôr sa oddelenie stalo súčasťou Ústavu experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied. V tomto období boli vybudované špecializované laboratóriá na kontrolu zdravotného stavu chovaných zvierat. Pavilón č. II bol zrekonštruovaný v súlade s požiadavkami Zásad správnej laboratórnej praxe. Bol zahájený chov SPF potkanov a izolačný chov gnotobiotických potkanov. Po roku 1990 bola činnosť chovateľského zariadenia utlmená, z ekonomických dôvodov. Pracovisko sa pretransformovalo na Laboratórium toxikológie a neskôr Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat. Aktivity boli rozdelené do dvoch smerov, a to na chov laboratórnych zvierat a testovanie rizikových faktorov chemických látok in vivo. Neskôr sa rozbehli aj spolupráce so súkromným sektorom v oblasti aplikovaného výskumu.

OBLASTI VÝSKUMU

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat má osvedčenie na chov a pokusné použitie laboratórnych zvierat vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Zvieratá sú produkované pre výskum a vývoj, dostupné pre zákazníkov z výskumných ústavov, akademickej obce a priemyslu. Oddelenie produkuje laboratórne hlodavce – potkany (WISTAR, SHR, LEWIS, hHTG, ZDF) a myši (ICR, BALB/c). Oddelenie vyrába aj krmivá pre laboratórne hlodavce. Katedra spolupracuje s mnohými slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a firmami súkromného sektora na Slovensku a v Českej republike. Na našom pracovisku realizujeme najmä základný a aplikovaný výskum, komerčné zákazky, projekty VEGA a Eurofondov a APVV ako aj spoluprácu s kolegami z iných oddelení v Bratislave. Katedra má tiež certifikát SLP pre toxikologické štúdie. Na našom oddelení realizujeme komerčné zákazky súkromného sektora ako je výroba monoklonálnych antigénov, modely osteoporózy, osteoartrózy a artritídy, model pooperačnej adhézie, excizionálnych rán a diabetes mellitus 2. typu, model metabolického syndrómu, SLP štúdie (metódy OECD) – očná dráždivosť, teratológia atď.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÁCE ZA POSLEDNÉ OBDOBIE

Spolupráca s firmou Contirpro, ČR (model osteoartritídy a model pooperačných zrastov), s firmou Biomin, SR (model osteoporózy), s firmou BioVendor, ČR a DB Biotech, SR (výroba monoklonálynch protilátok), s firmou Unimed Pharma, SR (očná dráždivosť – OECD), spolupráca s ČVUT, Praha (model osteoartritídy, excíznych rán a model diabetu typu 2), s univerzitou SPU Nitra (model diabetu typ 2), ÚEFT CEM SAV (model ischemických rán), a iné

Kontakt

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat, Dobrá Voda

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Dobrá Voda 360

919 54 Dobrá voda

Informácie o laboratórnych zvieratách a kompletných kŕmnych zmesiach

Ing. Ivan Pádej

+421 917570993

+421 033/5547165

ivan.padej@savba.sk

Informácie a výskume a testovaní

Ing. Karol Švík, CSs.

+421 917570993

+421 033/5547165

karol.svik@savba.sk