Toxikologické štúdie

Toxikologické štúdie sa vykonávajú pomocou najnovších výskumných techník. Sú v súlade so smernicami GLP a OECD pre testovanie chemikálií.

Testovanie rizikových faktorov liekov a chemických látok:

Testy ponúkané podľa smerníc 1999/12/ES, 92/69 EHS, 96/54/ES, 2001/59/ES, 88/302/EHS a testovacích smerníc OECD sú:

 • Akútna toxicita (orálna) metóda fixnej dávky
 • Akútna toxicita (orálna) – Metóda akútnej toxicity
 • Akútna toxicita (dermálna)
 • Akútna toxicita (podráždenie pokožky)
 • Akútna toxicita (podráždenie očí)
 • Senzibilizácia kože
 • Toxicita opakovanej dávky (28 dní) (orálne)
 • Toxicita opakovanej dávky (28 dní) (dermálna)
 • Test subchronickej orálnej toxicity. 90-dňová štúdia toxicity po opakovanom podávaní na hlodavcoch
 • Test subchronickej orálnej toxicity. 90-dňová štúdia toxicity po opakovanom podávaní u nehlodavcov
 • Test subchronickej dermálnej toxicity: 90-dňová štúdia opakovanej dermálnej dávky s použitím druhov hlodavcov
 • Test chronickej toxicity
 • Test karcinogenity
 • Kombinovaný test chronickej toxicity/karcinogenity