Výberové konania

Predseda  Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky:

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, organizačná zložka Centra experimentálnej medicíny SAV , v. v. i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 84104  Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.


Komisia pre výberové konanie na post riaditeľa organizačnej zložky ÚEFT CEM SAV, v.v.i. Vás pozýva na volby riaditeľa UEFT CEM SAV, ktorá sa uskutoční dňa

17.1. 2023 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚEFT CEM SAV v.v.i.

Súčasťou výberového konania je aj predstavenie uchádzača, ktorý predstaví  svoj návrh koncepcie a riadenia organizačnej zložky a následná diskusia.

Zoznam oprávnených voličov je možné stiahnuť TU.