Oddelenie farmakológie zápalu

VEDÚCI ODDELENIA

PharmDr. Katarína Bauerová, CSc., DrSc.

T:+421-2-32295731

@:exfakbau@savba.sk

CHARAKTERIZÁCIA ODDELENIA 

Oddelenie farmakológie zápalu (OFZ) je zamerané na štúdium farmakologického ovplyvnenia reumatoidnej artritídy (RA) v experimentálnych podmienkach. Metóda, ktorá sa už používa na OFZ, je model adjuvantnej artritídy (AA). Tento základný model AA je komplementárny ku kolagénom indukovanej artritíde a experimentálnej kolitíde, aby sa dokázala protizápalová aktivita látok študovaných v širšom spektre zápalových zvieracích modelov. Navyše, použijeme aj farmakokinetický model na komplexnú farmakodynamickú charakterizáciu nových molekúl študovaných na modeloch zápalu (korelácia pomocou HPLC a/alebo GC-MS-MS medzi hladinami koncentrácie molekúl v plazme/tkanive a ich primárnym protizápalovým účinkom). Okrem toho pre zvýšenie protizápalového účinku budeme hodnotiť aj nové pokročilé systémy podávania liekov, ako sú mikro- a nano-emulzie, niozómy a lipozómy. Študovaná bude aj aplikácia implantovateľného bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné zlúčeniny na reparáciu lézií kĺbovej chrupavky. Tieto postupy by mali zvýšiť biologickú dostupnosť študovaných zlúčenín. To spoločne nám umožní vytvoriť platformu spolupráce na vykonávanie klinických štúdií s novými látkami.
Ciele výskumu na OFZ možno rozdeliť do troch častí/ramien. Prvým ramenom je štúdium patofyziologie zápalových autoimunitných procesov. Budúce perspektívy sú zamerané na výskum pre lepšie pochopenie a liečbu rôznych patologických stavov sprevádzajúcich RA, ako je kachexia, kardiovaskulárne komplikácie a depresia spojená s neurozápalmi. Na vyhodnotenie účinnosti a spôsobu účinku C43, nového syntetického ligandu receptora arylovaného uhľovodíka (AhR), ktorý má sľubné stimulačné účinky na Treg, sa použije komplexný interdisciplinárny prístup. Predklinické vyhodnotenie účinku C43 na zvieracom modeli RA bude zahŕňať biozobrazovanie in vivo a farmakokinetický profil, ktorý stanoví rozsah dávok, ktoré sa majú použiť pri AA. Budú identifikované bunkové a molekulárne ciele C43.
Súvislosť medzi patologickými nálezmi a ich liečbou nie je na mnohých úrovniach dobre prebádaná. Preto sa sekundárne zameriame na farmakologický výskum vybraných prírodných a syntetických molekúl.
Tretia úroveň nášho výskumu spočíva v objasnení mechanizmu účinku študovaných zlúčenín.
Štandardná liečba RA metotrexátom (MTX) a glukokortikoidmi (GC) môže zhoršiť priebeh kachexie. Dôležitou stratégiou nášho výskumu bude teda potlačenie kachexie pomocou kombinovanej terapie, ktorá bude založená na doplnkovej terapii prírodnými látkami s protizápalovým účinkom s MTX a GC. Na modeli experimentálnej artritídy budeme skúmať aj vplyv štandardnej terapie a prírodných látok na markery katabolizmu a anabolizmu kostrového svalstva a na markery systémového zápalu a oxidačného stresu v plazme, čo nám pomôže objasniť mechanizmy zápalovej kachexie a jej ovplyvnenie monoterapiou a kombinovanou terapiou.
Naše predošlé výsledky ukazujú, že kombinácie prírodných látok a metotrexátu (MTX) zmierňovali zápal účinnejšie ako samotný MTX. Jedným z možných smerov podpornej liečby RA je kombinovaná liečba MTX s prírodnými látkami, ktoré majú potenciál zlepšiť účinnosť a znížiť vedľajšie účinky MTX. Na druhej strane, každá nová kombinácia musí byť pred podaním pacientom s RA starostlivo testovaná na zvieracích modeloch, aby sa predišlo negatívnym účinkom, ktoré by sa mohli vyskytnúť v niektorých špecifických prípadoch.
Na zhmotnení našej stratégie budeme spolupracovať s našimi vedeckými partnermi na národnej (Univerzita Komenského: Lekárska a farmaceutická fakulta, STU), ako aj na medzinárodnej úrovni (Farmaceutická fakulta Lisabonskej univerzity, Vietnamskej akadémie vied a techniky, Dalianská technická univerzita v Číne, 1. Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe, University of Ioannina v Grécku a Inštitút pre biologický výskum „Siniša Stanković“ – Národný Srbský inštitút). Pre realizáciu klinického vývoja bude oslovený aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

OBLASTI VÝSKUMU

Zápal, reumatoidná artritída, adjuvantná artritída, kachexia, oxidačný stres, prírodné látky, kombinovaná terapia

POUŽÍVANÉ LABORATÓRNE TECHNIKY

ELISA, Western blot, RT-PCR, spektrofotometria

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÁCE ZA POSLEDNÉ OBDOBIE

BAUEROVÁ, Katarína** – KUCHARSKÁ, Jarmila – PONIŠT, Silvester – SLOVÁK, Lukáš – ŠVÍK, Karol – JAKUŠ, Vladimír – MUCHOVÁ, Jana. The Role of Endogenous Antioxidants in the Treatment of Experimental Arthritis. In Antioxidants. – London : IntechOpen, 2019, chapter 8, p. 1-23. ISBN 978-1-78923-920-1.

PONIŠT, Silvester – DRÁFI, František – KUNCÍROVÁ, Viera – MIHALOVÁ, Danica – RAČKOVÁ, Lucia – DANIŠOVIČ, Ľuboš – ONDREJIČKOVÁ, Oľga – TUMOVÁ, Ingrid – TRUNOVÁ, Oľga – FEDOROVA, Tatiana – BAUEROVÁ, Katarína. Effect of carnosine in experimental arthritis and on primary culture chondrocytes. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2016, vol. 2016, article ID 8470589, 11 p.

SÝKORA, T.** – BABÁL, Pavel – KURACINOVÁ, Kristína – DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – DVORÁKOVÁ, M. – JANEGA, Pavol – BAUEROVÁ, Katarína. Hyperbilirubinemia Maintained by Chronic Supplementation of Unconjugated Bilirubin Improves the Clinical Course of Experimental Autoimmune Arthritis. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 16, art. no. 8662.

TSIKLAURI, Lia – ŠVÍK, Karol – CHRASTINA, Martin – PONIŠT, Silvester – DRÁFI, František – SLOVÁK, Lukáš – ALANIA, Mery – KEMERTELIDZE, Ether – BAUEROVÁ, Katarína**. Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 1268.

KUCHARSKÁ, Jarmila – PONIŠT, Silvester – VANČOVÁ, Olga – GVOZDJÁKOVÁ, Anna – ULIČNÁ, Oľga – SLOVÁK, Lukáš – TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen – BAUEROVÁ, Katarína**. Treatment With Coenzyme Q10, ω-3-Polyunsaturated Fatty Acids and Their Combination Improved Bioenergetics and Levels of Coenzyme Q9 and Q10 in Skeletal Muscle Mitochondria in Experimental Model of Arthritis – Treatment With Coenzyme Q(10), omega-3-Polyunsaturated Fatty Acids and Their Combination Improved Bioenergetics and Levels of Coenzyme Q(9) and Q(10) in Skeletal Muscle Mitochondria in Experimental Model of Arthritis. In Physiological Research, 2021, vol. 70, no. 5, p. 723-733.